Uslovi i pravila nagradne igre

Zvanični uslovi za organizovanje i učestvovanje u igri „Nauči da štampaš“ – promotivna igra 3D Republike i Bredent Group

Poslednja izmena na dan: 05. oktobar 2016. godine

Organizator i zvanični pojmovi

„Nauči da štampaš“ (u daljem tekstu „Igra“) organizuje i sprovodi 3D Republika, Beograd, Srbija,  PIB: 109572909, telefon:  063 340 322, e-mail adresa: [email protected] (u daljem tekstu „Organizator“). Igra se sprovodi u saradnji sa “Bredent Group”.

Da bi učestvovali u Igri, učesnici moraju da prihvate sva pravila i uslove, specifikovane kao zvanični uslovi Igre (u daljem tekstu: „Uslovi“)

Uslovi Igre će biti objavljeni na srpskom jeziku na web stranici Igre, koja je dostupna na stranici 3D Republike https://http://www.3drepublika.com/uslovi-pravila-nagradne-igre/ („Stranica“) i biće dostupni tokom čitavog perioda trajanja Igre na Stranici u verziji za preuzimanje, napravljenoj za skladištenje i reprodukovanje.

Organizator zadržava pravo izmene, prepravke, dopune ili uklanjanja delova Uslova. Sve takve izmene će se naći na aplikaciji Igre na Stranici. Izmene će stupiti na snagu 3 dana nakon postavljanja na Stranici Igre. Prihvatanje tih izmena je obavezujuće, kako je to gore navedeno. Učesnici su obavezni da prate promene svaki put kada uđu na Stranicu Igre, da bi se upoznali za izmenama Uslova. Korišćenje Igre na Stranici na bilo koji način, a od strane učesnika, biće protumačeno kao prihvatanje rečenih izmena. Izmene neće biti primenjene na učesnike koji odbiju da ih prihvate u pisanoj formi poslatoj Organizatoru pre njihovog stupanja na snagu.

Upotreba forme Igre i/ili Stranice

Organizator nije odgovoran za bilo koju neuspešnu upotrebu formu Igre i/ili Stranice, koja je posledica nečega što je izvan njegove razumne kontrole.

Prilikom upotrebe forme Igre na Stranici, učesnici su obavezni da poštuju zakon, pristojno ponašanje na internetu, opšteprihvaćena pravila etičkog ponašanja, lepo ponašanje i Uslove.

Period trajanja Igre

Igra započinje u 11.00 sati, 08. oktobra 2016. i završava se do 12.00 sati, 09. oktobra 2016. godine. Nakon tog datuma i sata biće nedostupni bilo kakvi unosi u formu Igre na Stranici.

Igra se održava na teritoriji Srbije.

Ko može da učestvuje u Igri

U Igri može da učestvuje svaka osoba koja popuni obrazac za učestvovanje za koju će dobiti link na samoj lokaciji (Beogradski sajam, Hala 3, štand Bredent firme), koja prihvata ove Uslove, i prihvati sve uslove koji su dole navedeni. Učesnik može da se prijavi samo jednom i to tako što će popuniti obrazac prijave za Igru. Osoba mora biti starija od 18 godina da bi mogla da učestvuje. Roditelj ili zakonski staratelj mogu da učestvuju u ime maloletnog lica. Učešće u Igri ne podrazumeva kupovinu nikakvih proizvoda.

Zaposleni, ogranci, filijale, partneri Organizatora i Partnera koji pružaju pomoću u razvoju Igre, kao i njihove porodice (deca i supružnici) mogu učestvovati u Igri, ali NEMAJU prava da učestvuju u dobijanju nagrada.

Registracija i zaštita ličnih podataka

Za svakog učesnika u Igri će se smatrati da je nedvosmisleno prihvatio ove Uslove. Organizator je jasno definisao obaveznu i opcionu vrstu ličnih podataka koji su neophodni za prijavljivanje za Igru, kao i posledice ukoliko bilo koji učesnik odbije da ih preda. Lični podaci se prikupljaju u cilju izvođenja Igre i dodele nagrada za pobednike, kao i u statističke svrhe i Organizator će ih uskladištiti u trajanju od 30 dana od isteka trajanja Igre. Organizator može koristiti procesore za obradu podataka u cilju sprovođenja Igre, uključujući i server provajdera. Prijavom za učešće u Igri i prihvatanjem ovih Uslova, učesnik dozvoljava Organizatoru slažu se da njegove/njene lične informacije (ime i prezime i e-mail adresa) mogu biti obrađeni u skladu sa dole navedenim pravilima.

Tokom trajanja Igre, svaki učesnik će biti u mogućnosti da u bilo kojem trenutku zatraži informacije o svojim ličnim podacima koje je prikupio Organizator Igre, tako što će poslati e-mail na sledeću e-mail adresu Organizatora: [email protected]

Prijavljivanje za Igru podrazumeva:

Popunjavanje obrasca za prijavu punim imenom i prezimenom učesnika i njegovom/njenom e-mail adresom, kao i izričito prihvatanje ovih Uslova.

Onaj učesnik koji nije popunio obrazac za prijavu dostupan na aplikaciji Igre i koji ne prihvati ove Uslove, neće se kvalifikovati za učešće u Igri i dodelu nagrada.

Organizator zadržava pravo da odbije registraciju učesnika i/ili dodelu nagrada učesniku koji je uneo lažne ili nepotpune podatke u svoju registraciju.

Organizator nije odgovoran, niti duguje bilo kakvu kompenzaciju za bilo koje lične podatke, predate u procesu prijave za Igru, nekoj trećoj strani sa ili bez saglasnosti vlasnika ličnih podataka. Svaki učesnik koji ustanovi da njegove/njene lične podatke koristi ili možda koristi treća strana da bi se prijavila za Igru, mora obavestiti Organizatora. U slučaju da učesnik da lične podatke nekog drugog lica, on/ona mora objaviti da je dobio/-la prethodnu dozvolu da to uradi i da prihvata punu odgovornost za predaju pomenutih ličnih podataka.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, dostupnog u aplikaciji za Igru i prihvatanjem ovih Uslova, učesnik se slaže da njegove lične podatke koje je pružio smeju da obrade Organizator (kao administrator ličnih podataka), treće strane, koje deluju u skladu sa uputstvima ili u ime Organizatora, uključujući i Partnera i partnere Organizatora, samo do one mere koja je neophodna i u svrhu učestvovanja učesnika u Igri, kao i u cilju promovisanja Igre.

Organizator garantuje da neće obelodaniti lične podatke trećoj strani (osim kako je to gore navedeno), izuzev u svrhu Igre ili tamo gde je to zakonom obavezno. Svaki učesnik ima prava da povuče svoje lične podatke ili svoje učešće u Igri u bilo kojem trenutku trajanja Igre.

Organizator se obavezuje da ne obelodani bilo koji lični podatak i druge informacije učesnika, kao i da ne pruži prikupljene informacije trećoj strani – privatnim preduzećima ili državnim institucijama, fizičkim licima itd., osim:

  1. ako to nije regulisano ovim Uslovima ili se učesnik izričito ne složi prilikom prijavljivanja za Igru ili u nekom kasnijem trenutku;
  2. ako to nije neophodno za ispunjavanje obaveza Organizatora koje nameće zakon;
  3. ako podatke ne zatraži predstavnik vlasti, sudske institucije ili bilo koji drugi državni zvaničnik koji ima zakonsko ovlašćenje da traži i prikuplja takve podatke u skladu sa ustanovljenim principima i procedurama;
  4. ako je potrebno da Organizator obelodani lične podatke da bi zaštitio prava, interese ili ugled Organizatora, treće strane koja je povezana sa Organizatorom ili drugih učesnika Igre;
  5. ako te informacije nisu pružene zaposlenima ili podugovaračima Organizatora u cilju obavljanja aktivnosti opisanih u ovim Uslovima,
  6. i u drugim slučajevima koji su regulisani zakonom.

Svaki učesnik ima prava da pristupi svojim ličnim podacima koji se obrađuju i ima prava da zatraži od Organizatora brisanje, ispravljanje ili blokiranje podataka ukoliko njihova obrada ne ispunjava zakonske zahteve, tako što će podneti pisani zahtev Organizatoru, adresiran na registrovano sedište Organizatora, bilo lično, bilo preko zakonskog zastupnika sa overenim ovlašćenjem.

Popunjavanjem prijave i prihvatanjem ovih Uslova, učesnici se slažu da njihovo puno ime i prezime, kao i Facebook profilna slika budu objavljeni na Stranici u slučaju da osvoje neku nagradu.

Mehanizam učešća u Igri

Da bi učestvovao u Igri, korisnik mora da :

-popuni prijavu za Igru;

– klikne na dugme „Igraj“ na obrascu Igre;

– odgovori na sva 5 (pet) pitanja sa ponuđenim odgovorima i da ima najmanje 1 (jedan) tačan odgovor.

Da bi bilo jasnije – učesnik mora da da najmanje 1 (jedan) tačan odgovor da bi ušao u kombinaciju za nagradu;

– popuni obrazac za prijavu i potvrdi tačnost svojih ličnih podataka – ime i prezime i e-mail adresu;

– potvrdi da prihvata Uslove Igre;

– preda svoje odgovore za učešće u Igri klikom na dugme „Predaj“ u formi s pitanjima Igre;

Učesnik koji je odgovorio na svih 5 (pet) pitanja u Igri i dao najmanje 1 (jedan) tačan odgovor, popunio obrazac prijave, prihvatio ove Uslove i predao svoje odgovore za učešće u Igri, neće moći da ponovo da odgovore.

Svako ko se prijavi za Igru nakon isteka vremena za prijavu (12:00h, 08.10.2016.) neće moći da učestvuje u igri.

Period trajanja Igre

Igra traje 24 (dvadesetčetiri) sata, 08.10.2016, a zaključno sa 09.10.2016. godine, i to:

Prijavljivanje:
08.10.2016, između 11:00 i 12:00 časova u hali 3 beogradskog sajma ispred štanda Bredent Group.

Slanje odgovora:
08.10.2016, između 12:00h i 00:00h.

Izbor pobednika

Svi učesnici u Igri će biti rangirani na osnovu vremena koje je prošlo od početka njihovog učešća u Igri klikom na „Igraj“ tabulator u aplikaciji Igre, predavanjem svih 5 (pet) odgovora na nedeljno pitanje klikom na „Predaj“ tabulator u formi Igre, kao i po broju tačnih nedeljnih odgovora. Da bi bilo jasnije, ako dva učesnika imaju isti broj tačnih odgovora, onaj koji je odgovarao brže, biće rangiran više. Ako učesnik nije uspeo da da nijedan tačan odgovor, neće moći da učestvuje u dodeli nedeljne nagrade.

Žiri će biti sastavljen od predstavnika Organizatora.

Imena tri dobitnika biće objavljena na Stranici narednog dana, u nedelju 09.10.2016.

Autorska prava na recepte i fotografije učesnika koji se takmiče za dve glavne nagrade

Učestvovanjem u Igri svaki pobednik prihvata da se njegovo ime i prezime objave na web stranici i Facebook stranici Organizatora. Svaki učesnik oslobađa Organizatora, njegove predstavnike, službenike, agente, zaposlene i/ili podizvođače od odgovornosti i oslobađa Organizatora odgovornosti u slučaju bilo kakve tvrdnje (postojeće ili potencijalne), koje uključuju, ali nisu ograničene na potraživanje za zaštitom prava.

Nagrada:

Besplatna obuka (u daljem tekstu Nagrada) za 3 (troje) dobitnika za upotrebu 3D štampača marke Utimaker 2+ u prostorijama Organizatora.

Procedura potvrde i dodele nagrada

Predstavnik Organizatora će kontaktirati dobitnike putem e-mail adrese koja je predata u obrascu prijave za Igru i obavestiti ih o dobitku, a oni moraju potvrditi, takođe putem e-maila, da prihvataju nagradu u roku od 5 dana po prijemu e-maila.

Nagrada će biti uručena prema naknadnom dogovoru između Organizatora i dobitnika ne kasnije od 30 dana od prihvatanja Nagrade putem e-mail poruke. Organizator nije u obavezi da dostavi Nagrade nakon utvrđenog datuma. Organizator nije odgovoran za bilo koji lažni ili netačni podatak koji su dostavili učesnici, za bilo koju neispravnu informaciju o kontaktu ili nepotpuno ime.

Ukoliko dobitnik ne odgovori u roku od 5 dana po prijemu obaveštenja, izgubiće pravo na nagradu i Organizator ima prava da je dodeli sledeće rangiranom učesniku u Igri, na osnovu broja tačnih odgovora i ukupnog vremena predaje odgovora. Da bi bilo jasnije, ako su dva učesnika dala isti broj tačnih odgovora, onaj koji je predao odgovore za kraće vreme, biće bolje rangiran.

Organizator nije odgovoran za bilo koje prepreke i/ili ograničenja (uklj. bilo koje zdravstveno stanje i/ili zakonsko ograničenje) koje dobitnik Nagrade može imati u pogledu realizacije uručenja Nagrade. Organizator neće pokriti nikakve dodatne troškove, takse ili bilo koje druge nadoknade koje su u vezi sa takvim preprekama i/ili ograničenjima, a u vezi sa ostvarivanjem prava na Nagradu od strane dobitnika, koji uključuju, ali nisu ograničeni na bilo kakve troškove koji se odnose na put, smeštaj, hranu i/ili bilo koje druge, a koji su potrebni radi realizacije a nisu pomenuti u dokumentu.

Organizator nije odgovoran ni za kakvu nepotpunu ili lažnu e-mail adresu.

Nagrada se ne može zameniti, preneti i ne može se isplatiti u novcu ili drugim nagradama. Nagrade se ne mogu preneti na treća lica.

Organizator zadržava pravo da odabere drugog dobitnika ako odabrani učesnik ne potvrdi dobitak ili nije usklađen sa ovim Uslovima.

Organizator neće ni na koji način kompenzovati bilo kog učesnika koji je odabran kao dobitnik, ali nije zadovoljio gore navedene uslove.

Organizator neće ni na koji način kompenzovati nemogućnost dobitnika Nagrade da primi nagradu u dogovorenom terminu koji će biti potvrđen e-mail porukom.

Pobednici u Igri su obavezni da plate sve troškove koje se mogu pojaviti kao posledica njihove saglasnosti da prime nagradu.

Prekid Igre

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i povremeno modifikuje ili prekine, privremeno ili trajno, ovu Igru pre 08.10.2016. godine, sa ili bez prethodnog obaveštenja, usled razloga koji su izvan njegove kontrole (uključujući, ali se ne ograničavajući na, slučaj pretpostavljene, moguće ili dokazane prevare). Učesnici će biti propisno obavešteni o tome na Stranici. Odluka Organizatora u svim delovima koji su pod njegovom kontrolom je konačna i obavezujuća i ne podrazumeva nikakvu nadoknadu.

Odricanje odgovornosti

Organizator nije odgovoran ni za kakav neuspeh u korišćenju nagrade koji je izazvan nečim izvan njegove razumne kontrole.

Organizator nije u obavezi da odgovori bilo kojoj stranci koja ima zahteve nastale nakon dodele nagrada.

Ni pod kojim uslovima Organizator nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje, probleme ili tehničku neispravnost u pogledu registracije, upotrebe i tehničke podrške Stranice i/ili forme Igre koji su posledica nečega izvan njegove razumne kontrole.

Organizator nije odgovoran za posledice predaje pogrešnih podataka u cilju učešća u Igri ili dobijanja nagrade.

Organizator nije odgovoran za kvalitet nagrada.

Publicitet

Popunjavanjem obrasca prijave učesnici garantuju i slažu se da pruže svoje lične podatke dobrovoljno kao neophodan uslov za svoje učešće u Igri. Svi prijavljeni učesnici daju izričitu saglasnost da njihove lične podatke obradi Organizator (kao administrator ličnih informacija) ili treće strane koje deluju u skladu sa uputstvima ili u ime Organizatora, partnere Organizatora u razvijanju Igre, uključujući i marketing Igre.

Dobitnici se slažu da

Organizator i povezane kompanije, i pre i nakon datuma završetka Igre, imaju pravo da koriste dobitnikovo ime i e-mail adresu, u cilju javnog nastupa u reklamnim, marketinškim i promocionim materijalima.

Spor

Bilo kakav spor između Organizatora i učesnika u Igri biće rešen zajedničkim sporazumom. U slučaju da to sporazuma ne dođe, obe strane prihvataju nadležnost kompetentnog suda u Beogradu u cilju rešavanja bilo kojeg spora do kog je moglo doći iz Igre.

Bilo koje pritužbe učesnika u pogledu Igre, a tokom trajanja Igre, moraju biti poslate poštom ili e-mailom na gore navedene adrese. Imate prava na pritužbu do 3 dana po datumu završetka Igre. Nakon tog datuma, sve pritužbe će biti odbačene.

Intelektualno vlasništvo

Sva intelektualna svojina, uključujući i autorska mala prava, u svim materijalima, uključujući sadržaj, web-design zaštićene znake, logotipove, fotografije, slike, tekstove i druge grafike, koji čine deo Igre i Stranice, u vlasništvu su Organizatora i Organizator je njihov zakonski korisnik. Upotreba takvih materijala treće strane dozvoljena je samo ako je u skladu sa Zakonom o intelektualnoj svojini i pisanom saglasnošću Organizatora i nakon uplate nadoknade.

Svi Uslovi stupaju na snagu 05.10.2016. godine.