Medicinski fakultet Novi Sad

Medicinski fakultet Novi Sad je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koja sprovodi visokoobrazovne studijske programe kao i naučnoistraživački rad u okviru polja medicinskih nauka, polja društveno-humanističkih nauka i polja interdisciplinarnog programa.
U okviru delatnosti visokog obrazovanja, na Fakultetu se realizuju studije prvog, drugog i trećeg stepena kao i razni oblici studija inovacija znanja i stručnog obrazovanja. Svojim obrazovnim, naučnim i zdravstvenim aktivnostima Fakultet doprinosi obezbeđenju kadra čije znanje i veštine odgovaraju potrebama i standardima šireg prostora i tako učestvuje u unapređenju i očuvanju zdravlja stanovništva.
U okviru naučnoistraživačke delatnosti, Medicinski fakultet nastoji da doprinese razvoju nauke i obezbeđivanju naučnog podmlatka među studentima i saradnicima.
Pored nastavnog i naučnoistraživačkog rada, Medicinski fakultet u Novom Sadu neguje izdavačku delatnost, raspolaže bogatim bibliotečkim fondom i razvija informacionu infrastrukturu.