Elektronski fakultet u Nišu

Elektronski fakultet u Nišu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija u svetu i koja predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja Republike Srbije u 21. veku.
Studijski programi osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija koji se realizuju na Elektronskom fakultetu usvojeni su po proceduri utvrđenoj Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Nišu i Statutom Elektronskog fakulteta u Nišu.

U skladu sa potrebama, odnosno odlukom Vlade Republike Srbije o broju studenata, kadrovskim i prostornim potencijalima, Elektronski fakultet upisuje do 540 studenata na prvi stepen studija, na drugi stepen 352 studenta, a na treći stepen do 100 studenata. Uspešnost studiranja redovno se prati od strane nastavnika i saradnika, katedri i analizom na kraju svakog semestra od strane Nastavno-naučnog veća i rukovodstva Fakulteta.
O kompetencijama diplomiranih studenata Elektronskog fakulteta u Nišu, magistrima i doktorima nauka svedoči činjenica da je diploma koju steknu na Fakultetu priznata u svetu, a da im nivo znanja koje su stekli omogućava, nastavak usavršavanja i uspešnu poslovnu karijeru.