Mašinski fakultet u Tuzli

Od 2000. godine, organiziranjem Univerziteta u Tuzli po savremenom organizacionom modelu, Mašinski fakultet postaje jedna od njegovih organizacionih jedinica.
Nastavni planovi i programi su sačinjeni na bazi planova i programa relevantnih univerziteta Evrope što treba da omogući prohodnost studenata, odnosno, nastavak studija na domaćim i evropskim univerzitetima, pri čemu se u obzir uzimaju i potrebe privrednih subjekata u BiH i šire. S obzirom na otvorenost Fakulteta, a u cilju saradnje i izmjene iskustava sa drugim fakultetima, u nastavnom procesu, osim nastavnika sa ovog Fakulteta, učestvuju i nastavnici sa drugih fakulteta i univerziteta.