Društveni uticaj 3D štampe

3D štampa, takođe poznata kao aditivna proizvodnja, ima potencijal da promeni način na koji proizvodimo robu.

Omogućava kreiranje složenih i prilagođenih objekata korišćenjem digitalnog dizajna i širokog spektra materijala.

Jedan od glavnih društvenih uticaja 3D štampanja je potencijal za demokratizaciju proizvodnje. Omogućava pojedincima i malim preduzećima da proizvode sopstvene proizvode, potencijalno smanjujući potrebu za velikim, centralizovanim proizvodnim kapacitetima. Ovo bi moglo dovesti do pomeranja ka lokalnoj i održivijoj proizvodnji, kao i do većih ekonomskih mogućnosti za ljude u različitim delovima sveta.

Još jedan društveni uticaj 3D štampanja je potencijal da se proizvodi učine dostupnijim osobama sa invaliditetom. Prilagođene protetike i pomoćni uređaji mogu se proizvesti korišćenjem 3D štampanja, što potencijalno smanjuje troškove i vreme potrebno za dobijanje ovih predmeta.

3D štampa takođe ima potencijal da promeni način na koji dizajniramo i proizvodimo medicinske uređaje i implantate. Omogućava kreiranje prilagođenih implantata i proteza koji se mogu u potpunosti prilagoditi specifičnim potrebama pojedinačnih pacijenata. Ovo bi moglo dovesti do efikasnijeg i personalizovanijeg medicinskog tretmana.

Aditivna proizvodnja, ima potencijal da smanji zagađenje životne sredine na nekoliko načina.

Efikasnost materijala: 3D štampa omogućava proizvodnju složenih oblika sa minimalnim otpadom materijala, pošto štampač gradi objekat sloj po sloj umesto da ga seče ili oblikuje od bloka materijala. To može dovesti do smanjenja količine korišćenih sirovina, kao i do smanjenja količine otpada koji nastaje tokom procesa proizvodnje.

Emisije iz transporta: 3D štampanje takođe može smanjiti emisije iz transporta omogućavajući proizvodnju objekata lokalno, umesto da ih otpremaju sa udaljene lokacije. Ovo može biti posebno korisno za proizvodnju prilagođenih ili jednokratnih proizvoda koji bi inače bili nepraktični za transport.

Odlaganje na kraju životnog veka: 3D štampanje takođe može pomoći u smanjenju otpada omogućavajući proizvodnju proizvoda koji se mogu lako popraviti ili reciklirati na kraju njihovog životnog veka. Mnogi materijali za 3D štampanje, kao što su određene vrste plastike i metala, mogu se reciklirati, a 3D štampani objekti se mogu dizajnirati imajući na umu rastavljanje i recikliranje.